top of page

Obaveštenje o pravima i obavezama potrošača

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br.  62/2014 i 6/2016 – dr. zakon i 44/2018‐ dr.zakon) i to čl 27 u vezi čl. 13 ovog  zakona, kupovina preko prodajne internet stranice www.rcbuggyland.com smatra prodajom na daljinu. 

U slučaju prodaje na daljinu prodavac obaveštava kupce o njihovim pravima pre zaključenja ugovora, i to isticanjem ovog Obaveštenja:   na internet stranici prodavca RC Buggyland putem linka Odustanak od  ugovora 

 u procesu naručivanja tako što se kupac pritiskom na odgovarajuću opciju  saglašava sa Uslovima i pre nego što naruči proizvod 

 - Na e‐mail koji je kupac ostavio prilikom kupovine, odmah nakon poručivanja prodavac dostavlja kupcu sledeće dokumente: 

 obrazac za odustanak od ugovora 

 - Obaveštenje o pravima potrošača prilikom kupovine preko interneta o  načinu, uslovima i roku ostvarivanja prava na odustanak od ugovora,  načinu vraćanja isporučene robe i povraćaju novca i pravu na  reklamaciju i načinu ostvarivanja tog prava 

 - Primerak ugovora o prodaji potpisanog od strane prodavca. 

 

PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA 

U slučaju prodaje na daljinu ustanovljeno je pravo kupca, koji se smatra  potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih  potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u  državinu lica koga je kupac ovlastio, a nije prevoznik. 

Ostvarivanje prava. Izjava o odustanku daje se na obrascu za odustanak.  Izjava o odustanku od ugovora data na obrascu za odustanak od ugovora se  smatra blagovremenom ukoliko je poslata u roku od 14 dana od kada je roba  predata u državinu kupcu.  Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata  trgovcu.  Prilikom odustanka kupac nije u obavezi da  navede razloge zbog kojih odustaje.  Istekom roka od 14 dana od prijema robe, prestaje pravo kupca na odustanak od  ugovora. U slučaju neblagovremenog vraćanja robe, tj. nakon isteka roka od 14 dana, roba će biti vraćena nazad kupcu, a trošak transporta u tom slučaju pada u  celosti na teret kupca. 

1. Kupac pravo na odustanak od ugovora ostvaruje tako što će u roku od 14  dana od dana prijema robe, obrazac za odustanak od ugovora popuniti uz  svojeručan potpis i poslati zajedno sa robom koju vraća uz otpremnicu koju  je primio uz robu, prodavcu na adresu sedišta ‐ u Beogradu, Ulica Đorđa Stanojevića 11đ

2. Kupac može i elektronskim putem popuniti obrazac za odustanak od  ugovora i poslati ga takođe elektronskim putem na e‐mail  office@rcbuggyland.com. Prodavac će kupca o prijemu izjave obavestiti,  takođe elektronskim putem. U ovom slučaju, kupac je dužan da bez  odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao  elektronski obrazac za odustanak, vrati primljenu robu prodavcu,  adekvatno zapakovanu da se ne ošteti, sa dokumentacijom koju je primio  uz robu, odnosno sa otpremnicom.  Smatraće se da je roba vraćena u roku ukoliko je kupac poslao robu pre isteka  roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.  Kod blagovremenog odustanka od ugovora kupac snosi direktne troškove vraćanja  robe, bez drugih obaveza. 

Prava kupca. Ukoliko kupac odustane od ugovora smatraće se da ugovor nije ni  zaključen, a prodavac je obavezan da kupcu vrati novac u roku od 14 dana od kada  je primio obrazac za odustanak, s tim što prodavac može da odloži povraćaj novca  dok ne dobije robu koja se vraća.  Prodavac će kupcu izvršiti povraćaj novca isključivo uplatom na tekući račun, sa  čime se kupac izričito saglašava prihvatanjem uslova pri poručivanju.  Fotografije proizvoda su osnovna informacija o izgledu proizvoda, i verno  prikazuju proizvod iz vise uglova.  U okviru zakonskog roka za odustanak od ugovora, kupac ima mogućnost da se prilikom odustanka od ugovora opredeli za zamenu robe koja njemu više  odgovara odnosno da umesto poručenog proizvoda isti zameni za istu vrstu  proizvoda u drugoj veličinu iz ponude prodavca ili da se opredeli za potpuno drugi  proizvod.  Gubitak prava. Po prijemu proizvoda, prodavac će utvrditi da li je proizvod  ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji  su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran  za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica nošenja robe,  rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je  neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost.  Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom  kupca, prodavac ima pravo da odbije vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na  njegov trošak.  Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim  situacijama a imajući u vidu asortiman robe u ponudi RC Buggyland, od  svih zakonom propisanih slučajeva mogao bi da bude relevantan slučaj ukoliko je  došlo do isporuke  koja podrazumeva zapečaćenu robu koja se ne može vratititi  zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga , u tom slučaju kupac nema prava na  odustanak od ugovora.

 

PRAVO NA REKLAMACIJU 

Saobraznost isporučene robe. Prodavac je dužan da isporuči robu koja je  saobrazna ugovoru, odnosno shodno predmetu ugovora koja odgovara opisu i  karakteristikama, svojstvima, upotrebi, koji je prodavac dao kupcu.  Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu  saobraznost sa naručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu  uočiti pregledom. Kupac ima pravo da  prodavac nesaobraznost robe otkloni  opravkom odnosno zamenom u konkretnom slučaju, u primerenom roku.  Prodavac je odgovoran ako je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika  na kupca tj. u trenutku predaje robe, ili ako se pojavila posle prelaska rizika na  kupca ako potiče iz uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na kupca ili je kupac  mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.  Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru kupac ima pravo da zahteva od  prodavca da otkoni nesaobraznost opravkom ili zamenom u konkretnom slučaju.  Ako nesaobraznost ne može da se otkloni zamenom u primerenom roku, ili u  primerenom roku to ne bude učinjeno ili ako zamena predstavlja značajnu  nepogodnost za potrošača ili nesrazmerno opterećenje za prodavca uzrokujući mu  nesrazmerne troškove kupac ima pravo da bira između umanjenja cene ili raskida  ugovora.  Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na kupca,  prodavac odgovara u roku od dve godine od predaje stvari, s tim što se  pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na kupca, ako  se pokažu u roku kraćem od šest meseci od dana prijema robe, čime se ne  isključuje pravo prodavca da dokazuje suprotno. Momenat prelaska rizika sa  prodavca na kupca je momenat predaje robe kupcu ili licu koje je kupac ovlastio  za prijem robe u njegovo ime.  Postupak reklamacije  Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu zbog nesaobraznosti robe kao i zbog  pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.  Kupac podnosi reklamaciju na sledeći način:  preuzimanjem obrasca za reklamaciju koji će elektronski popuniti i uz obrazac  poslati eventualno dokaze o nesaobraznosti u vidu fotografije i slično, na mejl licu  zaduženom za prijem i odlučivanje o reklamacijama office@rcbuggyland.com. Nakon što kupac prijavi reklamaciju elektronskim putem ovlašćeno lice kod  prodavca će kupcu bez odlaganja da potvrdi prijem reklamacije, istu zavede  kao i da obavesti kupca o izjavljenoj reklamaciji i ishodu reklamacije u roku  od 8 dana od njenog prijema.   Prodavac preuzima obavezu da sam po prijemu reklamacije preuzme robu  koja je predmet reklamacije preko kurirske službe.

Za sve informacije i dodatnu pomoć u pogledu reklamacija kupci se mogu  obratiti licu zaduženom za reklamacije u sedištu prodavca, na telefon +381 65 6000 779

Preuzmi obrazac za reklamaciju
bottom of page